Obchodné podmienky | Cipisek

Obchodné podmienky

Obchodné meno firmy: Jozef Karahuta -CIPISEK Miesto podnikania: Podhradík 9, 08006 Prešov IČO : 32 930 364 IČ DPH: SK1020744186 DIČ : 1020744186

telefón: 051/ 7765940 e-mail: cipisek@cipisek.sk Adresa fakturačná: Podhradík 9, 08006 Prešov , Adresa dodacia: Podhradík 107, 08006 Prešov

Dozorný orgán SOI (Slovenská Obchodná Inšpekcia) : Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

OBJEDNÁVKA Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Forma potvrdenia objednávky je telefonická, prípadne e_mailová. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia – hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

STORNO OBJEDNÁVKY Storno objednávky zo strany kupujúceho: Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno objednávky zo strany predávajúceho: Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: – tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, alebo sa zmenila jeho deklarovaná dostupnosť. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu, v najkratšom možnom termíne.

DODACIE PODMIENKY Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v dohodnutom termíne, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, ale len po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu doručenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (slúžiaci zároveň ako záručný list) a návod na používanie výrobku. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa spôsobu dodania, ktorý si určuje kupujúci pri zadávaní objednávky.

CENY Ceny (poštovné) sú stanovené všeobecným cenníkom slovenskej pošty.

MOŽNOSTI PLATIEB:
platba na dobierku ( Slovenská pošta, )

platba v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru na území Slovenska – Podhradík 107  

SPÔSOB DODANIA TOVARU Dobierka – (Slovenská pošta, prípadne po dohode iná zásielková služba )

Osobný odber po vzájomnej dohode so zákazníkom je možný na Slovensku – Podhradík 107  

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak zistí mechanické poškodenie obalu balíka, je kupujúci povinný skontrolovať stav zabaleného tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom dodaný nový výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky (obal balíka nepoškodený), je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania, alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom: opravy primeraným znížením kúpnej ceny náhradným dodaním tovaru odstúpením od zmluvy. Najskôr môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne výrobca a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

POSTUP REKLAMÁCIE Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

 1. Pošlite nám e-mail, kde uvediete o aký výrobok ide a podrobne popíšete vadu výrobku.
 2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe . Ak sa závada prejaví pri prvom použití výrobku, najneskoršie ale do 3 dní od predaja, poskytuje predávajúci riešenie reklamácie výmenou za bezchybný kus v týchto prípadoch: tovar nie je viditeľne použitý, reklamácia bola vopred nahlásená.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS Sme tu pre Vás denne k dispozícii, pripravení Vám s čímkoľvek poradiť. Ak ste u nás prvýkrát, neobávajte sa nás kontaktovať a spýtať sa na hocijakú maličkosť. Na Vaše otázky smerujúce objednávky@cipisek.sk odpovedáme najneskôr do 48 hodín. Budeme radi, keď Váš prvý nákup na internete bude práve na našej stránke a urobíme maximum pre to, aby sme Vás presvedčili o bezpečnosti a pohodlnosti elektronického nakupovania. Vaša spokojnosť je našim cieľom.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ elektronického obchodu www.cipisek.sk prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“).
 2. Prevádzkovateľ v súlade so Zákonom č. 122/2013 ZoOOU spracúva osobné údaje kupujúcich za účelom:

  spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácií v elektronickom obchode www.cipisek.sk

  3. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na účely marketingu osobitne a zabezpečí, aby sa takto získané osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené, a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

 3. Osobné údaje kupujúceho, ktoré poskytuje prevádzkovateľovi prostredníctvom objednávkového formulára alebo priamej objednávky, musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je kupujúci povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.
 4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 ZnOOÚ predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 5. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom, a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 6. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté a sprístupnené prepravným spoločnostiam za účelom doručenia zásielky.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na odberateľa až po úplnom zaplatení kúpnej ceny v plnej výške, vrátane dopravy a/alebo manipulačného poplatku. Predajca si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky. V prípade že odberateľ nesúhlasí zo znením podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.

O nás

Firma Cipisek sa zaoberá ľudovoumeleckou výrobou z kože a kovu, výrobou tanečnej a inej špeciálnej obuvi, šitím krojov a krojových doplnkov, ako aj výrobou remenárskeho a sedlárskeho tovaru. Hlavnou filozofiou firmy je oživovanie a zachovanie ľudových umeleckých tradícií prostredníctvom krojov a výrobkov z kože a kovu. Veľkou snahou firmy je ponúknuť čo najširšiu škálu produktov predovšetkým pre folklórne súbory, ale aj iné tanečné a umelecké súbory a ďalších záujemcov. Ako hlavný výrobný materiál firma využíva kožu, ktorú ručnou umeleckou tvorbou spracúva do podoby hodnotných tašiek, brašní, krpcov, čižiem, opaskov, bičov, puzdier... Čítaj viac >>

 • Podhradík 107, 080 06 Slovensko
 • EMAIL: cipisek@cipisek.sk
 • TELEFÓN: 051 776 59 40, 0948 070 406

Výber z výrobkov